O PORTALU

Portal EBON.BA je uslužni portal koji korisnicima prepaid računa, svih telekom operatera, omogućava nadopunu svog računa 24h na dan.

Korisnik može izvršiti nadopunu svog ili bilo kojeg drugog korisničkog broja uplatama od 2 KM do 50 KM. Nakon izvršene nadopune kupac i primalac nadopune, dobivaju SMS obavijest o izvršenoj transakciji. Ukoliko želi, obavijest o nadopuni kupac može primati i putem email računa.

Druga mogućnost portala EBON.BA jeste ta da svojom uplatom nadopunite EBON korisnički račun.
Uplaćeni iznos na vašem korisničkom računu portala EBON.BA, vam je uvijek na raspolaganju i možete ga, kompletnog ili po vašem izboru počev od 2 KM, u bilo kojem trenutku prebaciti na svoj ili bilo koji drugi mobilni prepaid račun.

EBON.BA - Online kupovina kredita.

Početna | O portalu | Kontakt

© Copyright Ebon.ba.
Sva prava pridržana.
Developed by TRING d.o.o.